Utolsó idők
Armageddon


Szövetség

Isten az emberrel először akkor kötött szövetséget, mikor az özönvíz után Noénak és fiainak megfogadta, hogy özönvíz által a Földet nem pusztítja el többé. Ennek emlékezete a szivárvány jelensége. (I Móz 9)

Másodjára Ábrámmal kötött szövetséget a Kanaán földjén, akit több ízben is megáldott s ígéretet tett neki arra, hogy övé lesz Kanaán földje s hogy népek sokaságának atyjává teszi őt, majd szerezte a körülmetélkedést, melynek alkalmából Ábrám nevét Ábrahámra változtatta. (IMóz 12:7; 13:14-17; 15:18; I Móz 17)

A harmadik szövetségkötés a 10 parancsolat. Ezt Isten a sínai Hóreben nyilatkoztatta ki Mózesnek. Erre akkor került sor, miután a zsidók az egyiptomi fogságból szabadulva, a Vörös-tengeren átkelve, mintegy 3 hónapos vándorlás után a Sínai pusztába érkeztek. (II Móz 20: 2-17)

Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.
Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak.
Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek.
De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.
Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi.
Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.
Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;
De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belől van;
Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ád te néked.
Ne ölj.
Ne paráználkodjál.
Ne lopj.
Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.


A következő az Áronnal kötött papi szövetség (sónak szövetsége), majd a Lévivel való szövetség (lévitai papság). Lévi törzse nem kapott külön területet a Kanaánra való bevonuláskor (honfoglaláskor), hanem azt kapta osztályrészül, hogy a többi törzs tizedet fizetett neki (IV Móz 18).

Fineással Áron pap unokájával azért kötött Isten szövetséget, mert Fineást Izrael hűtlensége cselekedetre késztette. (IV Móz 25).

Majd a vándorlás közben, a Moáb földjén a hórebi szövetséget Isten megerősíti Izraellel (V Móz 29).

Szövetséget köt Dáviddal is: megépíti királyi székét, átörökítve azt leszármazottai számára. (Zsolt 89:4-5; 132:11-12) /Jézus Krisztus test szerint tőle származik. Mt 1-17; 22:42; Róm 1:3/

Isten Jeremiás prófétán keresztül kijelenti: a külső törvény betöltése és annak formális teljesítése helyett, a szívbe írott belső törvény az igazi Isten ismeret, előrevetítve Új szövetségét.

… eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök … Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig… (Jer 31:31; 33-34)
(lsd. még Róm 2:29)

Majd Jézus Krisztus megerősítve, betöltve a mózesi törvényt (Mt 5:17; Luk 1:69; 72) megköti Új szövetségét. Az utolsó vacsora alkalmával kijelenti: ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára (Mt 26:28; Mk 14:24; Luk 22:20), majd meg is áldozza Önmagát: …az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve (Zsid 9:12).
Utolsó idők

Honlapkészítés