Utolsó idők
Armageddon


Szeretet

Mottó: „Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél.” (Péld 27:5)

Azért tartom fontosnak, hogy szó essék e témáról, mert ha a korszellem olyan hangsúllyal méltányolja az érzelmek (szentimentalizmus, esetenként érzékiség) és a szeretet fontosságát, akkor miért van mégis annyi rossz a világban? S az sem mellékes kérdés, hogy ez a lépten nyomon előkerülő téma azonos-e azzal a szeretettel, amelyről a Biblia beszél, a tettetés (2Kor 6:6) és képmutatás nélküli, cselekedetekben megnyilvánuló (1Ján 3:18) tiszta szeretettel (1Tim 1:5)?

Az alábbi két ige érdekes jelenségre hívja fel a figyelmet:

Péld 27:6 „Jószándékból valók a barátságos embertől vett sebek; és temérdek a gyűlölőnek csókja.”

Péld 26:24-25 „Az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gondol álnokságot. Mikor kedvesen szól, ne bízzál ő hozzá; mert hét iszonyatosság van szívében."

A világ szeretete és Isten szeretete

Azon gondolkodtam, hogy ha Pál a Rómaiakhoz írt levelében a világot szeretet nélkül valónak titulálja (1:31) s a Gal 5:22 a szeretetet a Lélek gyümölcseként határozza meg, miként képes a világ szeretni vagy mit tart szeretetreméltónak?

Szándékosan nem írtam tehát címnek, hogy ’A szeretet’, az Ige ugyanis figyelmeztet arra, hogy a világ szeretete és Isten szeretete, nem hogy nem ugyanaz, hanem az egyik kizárja a másikat:

1 Ján 2:15 „Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.”

Jak 4:4 „ ... nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.”

A kettő közötti különbséget az Ige egy tárgyiasulttá vált fogalomhoz, szellemiséghez viszonyítva ellenpontozza:

1 Tim 6:10 „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.”

Máté 6:24 „Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.”

Luk 16:13 „Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.”

A szeretet nem közömbös

Isten már a 10 parancsolatban kinyilvánítja, hogy ő féltőnszerető. (II Móz 20:5)

Továbbá, hogy:

Zsid 12:6 „ ...a kit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad.”

Jel 3:19 „A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.”

Mindazonáltal vagy talán épp azért, mert ez a tanulást s a megmaradást szolgálja, bizodalmunk lehet az ítélet napjához, ahogy azt az 1Ján 4:17 írja s az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy „Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.”; „...ő előbb szeretett minket!" (1 Ján 4:10, 19)

Utolsó idők

Honlapkészítés