Utolsó idők
Armageddon


Az Antikrisztus

A kép mondanivalójával ellentétben a Mottó: „… a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.” (Fil 3:20)

Antikrisztus = Krisztus helyetti; Krisztus ellenes (Nevének száma = 666) (klikk)

A Sátán egyelőre korlátozott hatalommal rendelkezik és tevékenységét Isten Szelleme gyakran ellensúlyozza. Az Ige azt mondja, hogy már nincs messze az a nap, mikor Isten nem korlátoz semmit; fényét visszavonja: „annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia” (2 Thessz 2:7-8). Isten a hitetés beteljesedésének nemcsak hogy nem szab gátat, hanem az emberekre „bocsátja a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak”, "mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét" s "gyönyörködtek az igazságtalanságban" (2 Thessz 2:11;10; 12).

A Sátán testet ölt s emberi formában lesz jelen a Földön. Az Antikrisztus nem átlagos ember lesz, hanem olyasvalaki, aki rendkívüli képességek birtokában lesz. Természetfeletti erővel lesz felruházva. Az Isten-ember, Jézus Krisztus után, ő lesz az emberiség történelmének legfigyelemreméltóbb személyisége.

Jézus több ízben is a következőképpen figyelmeztetett:

Máté 24:4-5 „…Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.”

1 Ján 2:18 „Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy sok antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.”

Ugyanakkor azt is mondta, hogy:

Máté 24:23-24 „Ha valaki azt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is.” … Ugyanerről olvashatunk a Márk 13:21-22-ben is. „Ha pedig akkor ezt mondja néktek valaki: Ímé, itt a Krisztus, vagy: Ímé amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.”

Máté 24:26-27 „Azért, ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek. Mert amiképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele.”

Lukács is hasonlóképp számol be:

17:23-24 „És mondják majd néktek: Ímé itt, vagy Ímé amott van; de ne menjetek el és ne kövessétek: Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik; úgy lesz az embernek Fia is az ő napján.”

Ezekből az igékből azt szűrhetjük le, hogy Jézus Krisztus visszajövetelét természeti jelenség fogja követni, amelyet az egész világ meg fog megtapasztalni.

Lássuk milyen következményekkel járt, amikor földi halandó, magát ilyen pozícióba helyezte:

Ap. csel 12:20-23-ban arról olvashatunk, hogy a nép I. Heródes Agrippa szavait Isten szavaként aposztrofálta, mely állítással az uralkodó nem szállt szembe. (Ami számomra annyit tesz, hogy egyet értett vele.) Isten ez alkalommal azonnal ítélt.

Szintén az Apostolok cselekedeteiben olvashatunk két másik esetről is (5:36-37). Egy bizonyos Theudás-ról, aki azt állította magáról, hogy ő valaki s követőkre is lelt, de a tömeg semmivé lett. A másik esetben egy bizonyos Galileus Júdás csábított maga után sok népet, de követői szétszórattak. Mivel nem Istentől indíttatva szóltak, semmivé lett kezdeményezésük.(lsd. még 38-39. verseket is)

Mind eközben Isten emberei, angyalai pontosan az ellenkező magatartást tanúsították.

Mikor Pál Barnabás társaságában Listrában meggyógyított egy embert, aki anyjának méhétől fogva sánta volt, az emberek isteneknek nézték őket s áldozni akartak nekik mire az apostolok köntösüket megszaggatván kinyilvánították, hogy ők csak emberek és az élő Istenről jöttek tanúbizonyságot tenni: mindenkinek ő hozzá kell térnie. (Ap. csel. 14:8-18) Kicsit korábban a 10:25-26-ban Péter ugyanígy cselekedett, amikor Kornélius lábaihoz borulva imádta őt, mikor Czézáreába érkezett.

János a Jelenések könyvében (19:10) a következőket írja: „És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.”; valamint a 22:8-9-ben: „…leborultam az angyal lábai előtt, hogy imádjam őt, aki nékem ezeket megmutatta vala. Az pedig monda nékem: Meglásd ne tedd, mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.

Az antikrisztusi magatartás velejárója, hogy önmagát isteníti, ezáltal káromolja az élő Istent:

A Jelenések könyvében az utolsó idők nagy kezdőbetűs Antikrisztusáról a 13:5-8-ig a következőket találjuk: „És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig. Megnyitá az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.”

2 Thess 2:3-4-ben ugyanezt a személyt a bűn emberének, a veszedelem fiának nevezi az Ige, aki - hatalomra kerülése után 3 és fél évvel, - „ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

Már az Ószövetségben is találunk antikrisztusi uralkodói magatartásra példákat:

Ésa 14:12-14 „… te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, … Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.

Ésa 10:13 „…ezt mondá: Kezem erejével mívelem ezt és bölcsességemmel, mert okos vagyok…”

Dán 7:25 „És sokat szól a Fenséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.”

Dán 11:36 „…És a király a maga tetszése szerint cselekszik és felfuvalkodik és felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is vakmerőn szól, és szerencsés lesz, mígnem betelik a harag…”

Az Antikrisztus birodalma: Babilon és a 10 király

A Jel 13:1 azt írja a tengerből feljövő fenevadról, hogy 7 feje és 10 szarva van. Ugyanez a kép jelenik meg előttünk, a Jel 17:7-ben is, ahol szintén leírja az Ige, hogy 7 feje és 10 szarva van.

A Jel 17:7-ben azt olvashatjuk, hogy a fenevad hordozza Babilont. Babilon az asszony, aki a 7 főn, a 7 hegyen ül (9. vers). Babilon, a nagyváros, amelynek királysága van a földnek királyain (18. vers), népeken, sokaságokon, nemzeteken és nyelveken ül (15. vers). Ebből valami olyasmire lehet következtetni, hogy Babilon egy olyan egységet fejez ki, amely 7 hatalomból áll, amelyet az Antikrisztus hordozni (használni) fog.

A 10 szarv beazonosítása világosan körvonalazódik, mert maga az Ige megmagyarázza azt: 10 király, akik hatalmat kapnak a fenevaddal 1 óráig (12. vers).

De végül Babilonnak ez a 10 király ellene fog menni. Meggyűlölik, kifosztják, mezítelenné teszik azt, eszik annak húsát és megégetik tűzzel, mert Isten adja azok szívébe, hogy az ő szándékát megcselekedjék (16-17. vers).

Tehát a 10 király egy olyan külön hatalmi egységet képez, amely nem Babilon része, hisz a 10 király végül szembehelyezkedik Babilonnal és legyőzi azt.

Gazdaság

Politikai szerepkörén túllépve, a gazdasági élet élére is áll. Adott időpontban olyan rendszert vezet be, amely még ha szabadonválasztott is lesz, azok akik ebből nem kérnek üldöztetésnek lesznek kitéve. Uralma alatt mindent központosítanak és senki sem vehet, sem el nem adhat semmit bélyege felvétele nélkül. Jelenések (13:17). Az egész kereskedelem s az egész világ gazdagsága az ő személyes irányítása alatt fog állni. Ez csak úgy lehetséges, ha átveszi azt a jól előkészített terepet, amelyet a globalista törekvések szorgalmaznak az összefogás jegyében.

Vallás

Vallási vezető szerepet is betölt majd. A médián keresztül szembesültem egy világi vezető általi kijelentéssel, miszerint a "Messiás"-t megelőzendő, várnak egy prófétát (Illésként nevezték meg), aki majd előkészíti a "Messiás" eljövetelét. Mire a "Mester" a széles nyilvánosság előtt megjelenik, a lakosságnak feltétel nélküli bizalommal kell elfogadnia őt s a lakosság nagyobb része készen kell álljon őt mint "Messiást" imádni. Minden vallás - mint "visszatérő Krisztust" fogja tisztelni. A nagyobb vallások, hosszú generációk óta várják eljöttét. Egy olyan személyét, akit a zsidók Messiásként, a Buddhisták ötödik Buddhaként (Maitreya), a muszlimok Mahdi-ként, a hinduk Krisnaként ismernek és várnak. A kereszténység Krisztus-várásával hasonlóságot mutat mindez. Kérdés kik a keresztények s kit tekintünk személy szerint Krisztusnak egyéni életünkben? Sok vallás tehát tartalmaz "közös igazságokat", amelyek a különbségeket szép lassan egybemossák. A tolerancia jegyében a különféle vallások egymáshoz közelítenek, a kereszténységen belül egyre szélesebb körben válik népszerűvé az ökumenizmus gondolata és jelensége.

Az emberiség több évezredes történelmére visszatekintve kétségtelenül állapítható meg, hogy nem létezett olyan társadalmi berendezkedés, amely még ha ideálisnak is tűnt elméletben, a gyakorlatban minden probléma nélkül megvalósulhatott volna. A diktatórikus rendszerek nyilvánvaló gonosz gyökere azok bukását eredményezte. A demokráciában kínálkozó egyenlő jogok teret engednek a túlzó liberalizmusnak, mely kaotikus helyzetet teremthet. Olyan rendszerelmélet pedig még nem volt, amely e kettőt - eredendően ellenkező és a skála két szélén helyet foglalót - ötvözte. A demokrácia zászlaja alatt kialakul a Huxley-i féle Szép Új Világ (Brave New World), amely olyan egyedeket nemz, akik szolgájává, rabszolgájává válnak a természetfeletti gonosz mátrixának (mátrix: anyaméh). A szabadság nevében kialakuló jogok vonzóak, ám remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy általuk kialakuljon egyfajta irányíthatóság, önként vállalt, burkolt diktatúra. A demokráciában - melyben kezdetben felhígul minden, majd masszává (mass = tömeg) áll össze - társadalmi norma lesz a vallássá fajuló személyi kultusz, az Antikrisztus imádata.

A központosítás folyamata:

EU: 1992-től; Afrikai Unió 2002-től; Észak-Amerikai Unió /=North American Union/ a tervek szerint 2010-től (NAU 2010-re); 2008. májusától Dél-Amerikai Unió (UNASUR); Ázsiai Unió tervezés alatt: Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) 2008. decemberétől

USA-EU Transzatlanti Gazdasági Tanács (Transatlantic Economic Council) a transzatlanti gazdasági kapcsolatok felügyeletét ellátó testület 2007

USA - EU Transzatlanti Közös Piac (Transatlantic Common Market) 2015-re

G7 1975; tagjai 7 ipari nagyhatalom: Franciaország; Egyesült Királyság; Egyesült Államok; Németország; Olaszország; Japán; Kanada

G20 a világ 19 legnagyobb gazdasága + az EU: A 20 ország gazdasága a világkereskedelem 80%-át, valamint a világ bruttó nemzeti össztermékének a 90%-át teszi ki.

Az oldal kiegészült, átalakult!
Utolsó idők

Honlapkészítés