Utolsó idők
Armageddon


Templom Jeruzsálemben

1993-ban volt egy jelentős ellentét Mordechai Eliahu, korábbi szefardi (Közel-Keleten élő zsidók egyik alcsoportja) főrabbi és Yisrael Ariel rabbi között, aki a Templom Intézetet vezeti a tekintetben, hogy vajon a zsidók felelőssége-e megépíteni a harmadik Templomot vagy a Templom az égből fog-e alászállni a Messiás eljövetelekor. Ariel rabbi azt állította, hogy a parancsolat minden zsidó férfit és nőt kötelez a Templom megépítésére.

A parancsolat, melyre hivatkozik, a Judaizmus 613. parancsolata. Rambam (Moses ben Maimos rabbi Kr. u. 1135-1204) a Bais Hamikdash épületére úgy tekintett, mint a Tóra 613. parancsolatjára. Mivel egy parancsolatot embereknek kell megvalósítaniuk, nyilvánvaló, hogy Rambam amellett kardoskodik, hogy a Templomot embereknek kell felépíteniük. Israel Eldad, történész a következőket nyilatkozta a TIME magazinban, miután Jeruzsálem 1967-ben Izrael fennhatósága alá került: „Attól kezdve, hogy Dávid elfoglalta Jeruzsálemet, a Templom felépítéséig egy generációnyi idő telt el s most is így lesz.”

Időközben Eliahu rabbi azt kezdte tanítani, hogy a Templomot nem kell újra felépíteni, hanem az égből száll alá a Messiás eljövetelekor. Ariel rabbi azt állította, hogy Eliahu rabbi apokrif iratokra és a Jelenések könyvére alapozza nézeteit. Így dúl a csata az orthodox zsidók között: meg kellene-e építeni a Templomot vagy sem.

A Templom Alapítvány az 1970-es évek óta adományokat gyűjt a Templom megépítésére. Ezek után két yeshiva (rabbiképző intézet) kezdett el foglalkozni azzal, hogy felkutassa a papok és léviták leszármazottait, hogy őket megfelelő képzésben részesítse a templomi szolgálatra, szertartásokra. Mind a Torat Haim Yeshiva és az Aterit Cohanim Yeshiva képez diákokat a templomi gyakorlatra és őrzi a hagyományokat az 1980-as évek közepétől. A Templom Intézet szponzorálja a hangszerek és egyéb kellékek készítését, melyeket a Templomban fognak majd használni. A színfalak mögött ezek és más szervezetek lehetővé tették, hogy a harmadik Templom rövid időn belül felépülhessen, és működőképes legyen. Eme írásnak az a célja, hogy megteremtse az igei alapját egy valóságos Templom megépítésének Jeruzsálemben, még a Messiás visszajövetele előtt s mivel ezeket egy keresztény írta, mind az Ó, mind az Új szövetségből vett idézeteket fog tartalmazni.

A Máté 24:15-ben (Jézus az Olajfák hegyén tett beszédében) és a Márk 13:14-ben, Jézus beszélt a tanítványoknak az utolsó idők eseményeiről és a pusztító utálatosságról, mely beül majd a Templomba az utolsó 7 éves időszak felénél.

Máté 24:15 Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg)…

A pusztító utálatosság az az lesz, amikor az Antikrisztus az újjáépült Templom szent helyén fog állni és el akarja majd hitetni, hogy ő Isten.

Dániel 9:27 És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.

A szöveg azt mondja, hogy a hét felén – mely tulajdonképpen egy 7 éves ciklust jelent – a véres áldozatnak és az ételáldozatnak véget vet. Véres áldozatot és ételáldozatot fognak ugyanis bemutatni az újjáépült jeruzsálemi Templomban s ennek kell, hogy az Antikrisztus véget vessen. Ugyanakkor a 7 éves periódus közepén egy ún. pusztító utálatosság fog feltétetni.

A Thessalonikabeliekhez írt második levélben ugyanazok a prófétikus gondolatok elevenednek meg.

2 Thess 2:1-4 Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

A fenti szövegrész azt tudatja velünk, hogy az Úr Napja, nem fog mindaddig beteljesedni, míg két nyilvánvaló esemény meg nem történik előtte. Lesz egy szakadás, az Antikrisztus pedig a jeruzsálemi Templomban ül majd s magát hamisan, Istennek kiáltja ki. Léteznek más igerészek, melyek azt támasztanák alá, hogy a pusztító utálatosság a 7 éves periódus közepén tűnik fel? Igen a Dániel 12-ben az Angyal bővebben kifejti:

Dániel 12:11-12 És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság 1290 nap lesz. Boldog, aki várja és megéri az 1335 napot.

Ez a pusztító utálatosság a Földön lesz, nem a Mennyben. A mi Atyánk trónja fent van, a mennyei Templom legszentebb helyén s az Ő szelleme tölti be azt. Az az Ő örökkévaló kegyelmi királyi széke, melynek a Frigyláda tetején lévő hasonmása pusztán halvány másolata volt az eredetinek. Kizárt, hogy a Sátán vagy az Antikrisztus a mennyben lenne és átvenné Isten trónszéke fölött a hatalmat. Ha megtehetnék, az azt jelentené, hogy Isten nem lenne képes birtokában tartani akár a trónszéke körülötti területet sem. Mert az Isten, a mi Atyánk jobbján ott ül Jézus s akkor az a lehetetlen helyzet állna elő, hogy a Sátán győzelmet aratna Jézus felett. Lehetetlen, hogy a pusztító utálatosság a mennyben legyen, hisz akkor Jézus és Isten, a mi Atyánk mindenhatóságát kérdőjeleznénk meg.

Vannak feltevések, miszerint a Templomot a Szikla Mecset északi részénél lévő területre építik hamarosan. A Templom legszentebb helyét jelenleg a kis kupola az ún. Lelkek Mecsete foglalja el. Lehetséges, hogy a Templom-hegy az ENSZ felügyelete alá fog kerülni, így megkezdődhetne az építkezés anélkül, hogy háború törne ki a Közel-Keleten. Logikus megoldásnak tűnne, ha nem kéne megzavarni a Szikla Mecstet vagy a közeli Al Aqsa Mecsetet, ugyanakkor egy (a) Zsidó Templom felépítése lehetővé válna a Szikla Mecset északi részénél található kihasználatlan területen. Ez a megoldás lehetővé tenné azt is, hogy zsidók és muszlimok elkülönülve éljenek, használhassák a Templom-hegyet. Az idő mindent eldönt s valószínűleg hamarosan megoldás kínálkozik a Templom újjáépítésére, ami biztos jele lesz annak, hogy az utolsó idők elérkeztek.

Forrás: Roy A. Reinhold: A Temple WILL BE BUILT in Jerusalem Before Messiah Returns

Jóllehet évszázados hagyománya van annak, hogy a jelenlegi Templom-hegy közepén álló Sziklamecsetben található szikladarab az egykori Templom szentek szentjében volt s ilyen módon a Sziklamecset pont az egykori Templom helyét foglalja el, Dr. A. S. Kaufman a ’80-as években azzal az új teóriával állt elő, hogy a szentek szentje a mai Lelkek mecsete helyén állt, mely a Sziklamecsettől északnyugatra található. Kaufman a ’70-es, ’80-as években, a Sziklamecsettől északra végzett ásatások eredményeként jutott erre a következtetésre. Amennyiben a szentek szentje a mai Lelkek mecsete helyén állt, az azt jelenti, hogy a keleti tájolású Templom pontosan az Arany kapura nézett. Kaufman térképe

Akik azt a nézetet osztják, hogy a Sziklamecset helyén állt a szentek szentje, többek között arra is hivatkoznak, hogy a Sziklamecsetben található szikladarab a legmagasabb pontja a Templom-hegynek, így tehát itt kellett állnia a szentek szentjének, illetve a Templomnak.

Vannak olyanok is, akik szerint az egykori oltár állt azon a helyen, ahol most a Sziklamecsetben lévő szikladarab van.

A Jelenések 11:1-2 a következőt mondja:

És adának nékem vesszőhöz hasonló nádszálat, és angyal áll vala mellém és monda: Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornáczot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és meg ne mérd; mert a pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják 42 hónapig.

Mindenesetre, ha a Templom a külső tornác nélkül épül meg, ahhoz kisebb rendelkezésre álló terület is elegendő lenne.

A jeruzsálemi Templom

Előkészületek a Templom újjáépítésére

Az arany Menora

A főpapi aranykorona elkészült

Így készül a papi ruházat

Izrael állam megalakulásának 60. évfordulója alkalmából, egy riport-dokumentumfilm keretén belül elhangzott, hogy a Templom felépítése - az előkészületeknek köszönhetően, illetve azok tükrében - még a jelenlegi generáció idejében be fog következni. A nyilatkozó, Gershon Salomon, a Temple Mount Faithful alapítója kb. 50-es éveiben jár.

Az oldal kiegészült, átalakult!
Utolsó idők

Honlapkészítés